2024. április 18.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Iparűzési adó

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Horváthné Ernszt Tünde | ügyintéző
Hatosné Erdődy Tímea | ügyintéző

Fontos közlemény a KATA új szabályaival és az iparűzési adókötelezettséggel kapcsolatos teendőkről itt:

https://dunaharaszti.hu/kozlemeny/az-onkormanyzati-adohatosag-tajekoztatoja-a-kata-uj-szabalyaival-es-az-iparuzesi-adokotelezettseggel-kapcsolatos-teendokrol

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

 Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az Önkormányzat adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Tárgya:  az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Alanya:  a vállalkozó vagy vállalkozás.

Mértéke:
a) 2000-2002. évben az adóalap 1,6%-a
b) 2003. január 1-től az adóalap 1,7%-a
c) 2006. január 1-től az adóalap 2 %-a
d)  Ideiglenes munkavégzés után: 5.000,- Ft/nap.

Befizetési határidők:
- adóelőleg megfizetése: március 15. és szeptember 15.
- bevallás benyújtása és a különbözet megfizetése, visszaigénylése: május 31.
- a várható éves fizetendő adó 90 %-ára való feltöltés: december 20.

Nyomtatványt senkinek sem küld az Adócsoport, külön kell kérni!
A honlapon nyomtatványkitöltő program található!

Adómentesség:
 
Területi alapellátásban résztvevő háziorvosok, védőnők mentessége:
- ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20.000.000,- Ft-ot nem haladja meg

- A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat 16/2015. (XII. 21). számú helyi adórendelet 1. számú mellékletét képezi, valamint megtalálható a nyomtatványok között.