2022. január 24.

Óvoda

Az óvodák 2021. nyári nyitvatartásáról:

https://dunaharaszti.hu/cikk/nyari-szunet-az-ovodakban

KÉRJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOKAT NE IDŐ ELŐTT, HANEM A MEGADOTT IDŐPONTBAN, A MEGADOTT FORMÁBAN NYÚJTSÁK BE, NE IDŐ ELŐTT! KÖSZÖNJÜK.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás 2021. április 26. és április 29. között történik Dunaharaszti óvodáiban:

Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda és Napsugár tagóvodája, Szivárvány Óvoda és Százszorszép tagóvodája

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, hogy a körzeti felvételt kötelezően biztosító óvodába küldjék, abban az esetben is, ha másik intézménybe kérik a felvételt a jelentkezési lapon!

A beiratkozás, jelentkezés az alábbi e-mail címeken történik:

Hétszínvirág Óvoda (Dunaharaszti Knézich u.21) e-mail: h.hetszin@gmail.com

Dunaharaszti Mese Óvoda és Napsugár tagóvoda (Dunaharaszti Temető utca 26.) e-mail: mese2@dunaharaszti.hu

Szivárvány Óvoda és Százszorszép tagóvoda (Dunaharaszti Egry József u.6.)  e-mail: szivarvanyovi2330@gmail.com

A kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai az alábbi linken megtalálhatók: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, amennyiben az óvodákban az óvodakötelezett gyermekek felvételét követően van még szabad férőhely!

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig (2021. április 20-ig) nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Dunaharaszti lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében a kérelem címzettje: jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu 06-24/887-501

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni az Oktatási Hivatalt. További információk az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

A 2018. augusztus 31. után született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Az óvodába elsősorban elektronikusan lehet beiratkozni a 2021/2022. nevelési évre. (Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy az adott intézménynél érdeklődjenek.) Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• a gyermek TAJ kártyája,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 21-ig dönt az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

Az óvodák tevékenységéről az intézmények honlapján is tájékozódhatnak, és a jelentkezési lapok is letölthetők, részletesebb információkat az intézmények elérhetőségein kaphatnak.

Hétszínvirág Óvoda e-mail címe: h.hetszin@gmail.com

Mese Óvoda e-mail címe: mese2@dunaharaszti.hu

Szivárvány Óvoda e-mail címe: szivarvanyovi2330@gmail.com