2023. február 08.

Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2330 Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.
06-24/531-341
Kattintson a megtekintéshez
Vezető(k): Paréj Józsefné

Dunaharaszti Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgálat célja

A család– és gyermekjóléti szolgáltatás keretében célunk a szociális és/vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás biztosítása.
Célunk továbbá a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése.

A szolgáltatások előzetes egyeztetés alapján, ingyenesen vehetőek igénybe.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítés: A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja: A működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Feladata: A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.  
A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 •  az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 
 • A Szolgálat a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A működési területén élő egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére nyújtandó szolgáltatás:

 • általános szociális és mentálhigiénés ellátás
 • szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet vagy ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, feltárása és kezelése
 •  krízishelyzet megszüntetése
 • életvezetési képesség megőrzése
 • a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat, szolgáltatásokat igénylők megfelelő szintű tájékoztatása, az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 

Felderítés: Figyelemmel kíséri a működési területén lévő teljes lakosságot, vagy specifikusan egyes csoportokra fókuszál (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság, stb. szerint).  Megfelelő szakmai háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz.

Családgondozás: A családgondozás a családsegítő és a családsegítést igénybevevő között létrejött olyan kapcsolati forma, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek segítségével a család (egyén, közösség) belső viszonyainak erősítését, rendezését, a külső környezettel való hatékony együttműködését segíti elő. A gondozási folyamat része a szolgáltatást igénybevevő fogadása az intézményben, a családlátogatás a kliens személyes környezetében és az érintett hatóságokkal, intézményekkel való kapcsolattartás.

 Tanácsadás:  

 • Segítségnyújtás a családon belüli, azaz a családtagok közti kapcsolatban felmerülő problémák megoldásában tanácsadás útján (pl. házas- ill. élettársi konfliktusok, gyermek-szülő konfliktusok, testvérek közti, valamint rokonok közti konfliktusok).
 • Egyedülálló személyek mentálhigiénés problémáinak kezelése.
 • Egyének és külső (intézményi) környezet pl. munkahellyel kapcsolatos mentálhigiénés tanácsadás (főnök-beosztott viszony, munkatársi, szomszédi kapcsolatok).
 • Adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küszködők, fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, egyéb szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
 • Segítséget nyújt, tanácsot ad szociális ügyintézéshez, kérelmek beadványok elkészítéséhez, más intézmények szolgáltatásaihoz való hozzájutáshoz.
 • Gondoskodik a kompetenciájukba nem tartozó esetek szakintézményhez történő átirányításáról és a megfelelő fogadókészségről.
 • Gazdasági tanácsadás (havi jövedelem beosztására).

 Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló szolgáltatások

 • A család működési zavarait feltárja, és a család díszfunkciói megoldása érdekében feltérképezi az igénybe vehető szolgáltatásokat és a szükséges szakemberhez, intézményhez, illetve szolgáltatóhoz irányítja a problémák megszüntetése érdekében.
 •  Mediáció: klienseink részére mediációval történő konfliktus kezelés biztosítása.
 • Közösségépítő programok (pl.: a szükségleteknek megfelelő már meglévő programok feltérképezése, közvetítése vagy tábor szervezése önállóan vagy együttműködve a társ szervekkel)

Egyéb szolgáltatások:   

 • lakossági tárgyi (pl. ruhanemű, cipő, játék, könyv, élelem, bútor stb.) felajánlások összegyűjtése, gyűjtési akciók szervezése,
 • az adományok közvetítése a megfelelő célcsoporthoz,
 • az önkormányzat, illetve az intézmény által pályázatok útján nyert természetbeli juttatások vagy különféle szervezetek részéről felajánlott segélycsomagok kiosztása rászorulók részére,
 • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása,
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése,
 • fórumok szervezése, ahol az egyes közösségeket leginkább érintő kérdések megválaszolásához a témában jártas szakembereket hívunk,
 • információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, stb.).

 Anyagi segítségnyújtás: A rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat. Klienseinket segítjük abban, hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket megismerjék, és igénybe vehessék az arra illetékes szerveknél.

Gyermekjóléti szolgáltatás: Olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: 

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
 •  a válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • az 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményekben működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,

 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíteni a gyermek problémájának rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni:
 1. egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét
 2. szociális alapszolgáltatások igénybevételét
 3. egészségügyi ellátások igénybevételét,
 4. pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Az intézmény ügyfélfogadási rendje

Cím: 2330 Dunaharaszti, Andrássy u. 14.

Nyitvatartás/ügyfélfogadás

hétfő:    13.00 - 18.00

kedd:     8.00- 12.00 és 13.00 – 18.00

szerda:  13.00 - 18.00

péntek:  8.00-12.00

Telefonon: Az Intézményben reggel 7.30 órától folyik munkavégzés, mely idő alatt a telefonon történő elérés, ügyintézés, üzenet fogadása biztosított.

Telefonszám:                        06-24-531-341

Intézményvezető: Paréj Józsefné

Szigetszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.

Telefon/fax: 24/443-367

Honlap:

www.szmcsaladsegito.hu

e-mail:

szmcsaladsegit@invitel.hu csskszigetszentmiklos@gmail.com

 Intézményvezető: Kerekes László

Járási feladatainak ellátása útján látja el a következő feladatokat a járás egész területén.

 Szolgáltatásai:

 • Javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
 • Közreműködés hatósági intézkedésben (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
 • Családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
 • Utógondozói munka (nevelésbe vétel megszűnését követően)
 • Adósságkezelési tanácsadás
 • Munkavállalási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás
 • Fejlesztő pedagógus
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Családkonzultáció, családterápia
 • Mediáció
 • Kapcsolattartási ügyelet

 Készenléti szolgálat: 

Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

 Utcai, lakótelepi szociális munka

Menekültek integrációjának segítése

 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (2018. január 1-től)

Kiváltással kapcsolatos esetmenedzseri feladatok (2017. január 1-től)

Nyitva tartás:

Hétfő:               9.00-18.00

Kedd:               8.00-17.00

Szerda:              9.00-18.00

Csütörtök:       12.00-17.00

Péntek:              8.00-13.00

Ügyeleti telefonszám: 06-20/404-5251