2023. december 02.

Igazgatási Iroda Szociális ügyek

Krízissegély

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző, ügyintéző
Kindertné Döme Orsolya | szociális ügyintéző, ügyintéző

A Bizottság egyszeri, vissza nem térítendő támogatást ítélhet meg a krízishelyzetbe jutott természetes személynek.
Krízishelyzet különösen az elemi kár, a betegség, a felhalmozódott közüzemi díjhátralék, a lakbér, valamint bármi olyan, előre nem látható, váratlanul bekövetkező esemény, vagy kezelhetetlenné váló káros folyamat által okozott rendkívüli élethelyzet, mely a kérelmező(k) életét, testi épségét, legszükségesebb anyagi javait, ezáltal az emberi méltóságot veszélyezteti.
A krízishelyzetbe jutott személy támogatás iránti kérelmét a Bizottság legkésőbb a soron következő ülésén köteles elbírálni. Támogatásra jogosult a krízishelyzetbe jutott személy, ha háztartásában
a) az együtt élők
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450%-át,
b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650%-át.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg
a) együtt élők esetén a 200.000.- forintot,
b) egyedülálló személy esetén a 100.000.- forinto

A Bizottság a támogatást természetbeni juttatás (például élelmiszer) formájában is nyújthatja.

A Bizottság a fentiektől különös méltánylást érdemlő esetben eltérhet.