2024. május 22.

Igazgatási Iroda Anyakönyvi és hagyatéki ügyek

Anyakönyvi ügyek

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Zsigmond Zsuzsanna | anyakönyvvezető
Balázs Krisztina | anyakönyvvezető

Anyakönyvi ügyek

Elérhetőség:

Az Anyakönyvi Hivatal a 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. szám alatti épület 2. sz. irodájában található.

Telefon: + 36 24 504-422, 70 799-8463 Zsigmond Zsuzsanna

              + 36 24 504-461, 70 797-3804 Balázs Krisztina

Ügyfélfogadás  (előzetes időpont-foglalás szükséges!!):

Hétfő:                         13.00 - 18.00

Kedd:                                     nincs

Szerda:                      08.00 - 16.00

Csütörtök:                              nincs

Péntek:                      08.00 - 12.00

Elektronikus ügyintézés:

Anyakönyvi ügyekben tájékoztatás kérhető az anyakönyvvezetők e-mail címén. Az anyakönyvi, a házasságkötési valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló és a névváltoztatási eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek. Kivétel: az ügyfél anyakönyvi kivonatának kiállítását elektronikus úton is kérelmezheti.

Anyakönyvezés: Az anyakönyvvezető a születést és a halálesetet a bejelentést követően haladéktalanul anyakönyvezi, amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak. A házasságot pedig annak létrejöttekor anyakönyvezi.

1.Születés anyakönyvezése

A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. A születést legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Ha a szülés intézetben történt, az intézet vezetője, ha intézeten kívül történt, a szülők vagy a szülésnél közreműködő orvos jelenti be. Ha a szülésnél nem orvos működött közre, a bejelentésre kötelezett 8 napon belül köteles bejelenteni.

Szükséges iratok:

- orvosi igazolás a gyermek születéséről

- szülők házassági kivonata (2014.07.01. után kötött házasságoknál nem szükséges)

- szülők személyazonosító igazolványa / vagy útlevele és lakcímigazolványa

Ha a szülők nem házasok:

- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, melyet anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, járási gyámhivatalnál, konzuli tisztviselőnél, kell jegyzőkönyvbe, vagy közjegyzőnél közjegyzői okiratba foglalni. Ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a fogantatás feltételezett és a szülés várható időpontját szakorvos által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni.

- Szükséges továbbá: Elvált és / vagy özvegy családi állapot esetén: válás/haláleset tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat (2014.07.01. után történt válás/elhalálozás esetén nem szükséges)

2.Házasságkötés

A Díszterem a Dunaharaszti, Fő út 152. szám alatti épületben található. A terem befogadóképessége max. 60 ülőhely, több fő befogadására nincs lehetőség. A terem pénteken 13.30 órától 18.00 óráig, szombaton 11.00 óra és 19.00 között áll a házasulók rendelkezésére.

Kik köthetnek házasságot?

Magyarországon házasságot csak férfi és nő köthet. Külön engedély nélkül minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, mely a kiskorú állandó lakóhelye szerint illetékes járási gyámhatóságnál szerezhető be. Magyar állampolgár 16 éves kor alatt törvényes házasságot nem köthet.

Szükséges iratok:

- személyi igazolvány /útlevél/ és lakcímigazolvány

- születési anyakönyvi kivonat (vagy papír alapon, vagy felrögzíttetve az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe)

- elváltnak: a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat vagy a válás tényét igazoló jogerős bíróság ítélet (2014.07.01. után történt válás esetén nem szükséges)

- özvegynek: házastárs halotti anyakönyvi kivonata (2014.07.01. után történt haláleset esetén nem szükséges)

Amennyiben magyar állampolgár külföldön vált el, a bontóperi ítéletet az anyakönyvvezető az illetékes Kormányhivatal részére terjeszti fel. Ha a Kormányhivatal azt jogérvényesnek ítéli, a válás feljegyzésre kerül a házassági anyakönyvben. Amennyiben a válás nem jogérvényes, azt a magyar bíróságon meg kell ismételni.

Ha a válást az Európai Unió valamelyik tagállamának bírósága mondta ki, a bíróságtól hozni kell az un. Brüsszel II. adatlapot, valamint az OFFI által magyarra fordított válóperi ítéletet, mely alapján a válás az anyakönyvben feljegyezhető.

Házasságkötés előtti teendők

A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be - legkorábban 1 évvel, de min. az esküvőt megelőzően 30 nappal -, erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. (A 30 napos várakozási idő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat.)

A felmentési kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

A házasulók nyilatkoznak arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek nincs törvényi akadálya. Nyilatkoznak továbbá a házasságkötés utáni névviselésről, és megállapodhatnak a születendő gyermekek családi nevében. A házasságkötés megelőző eljárásról készült jegyzőkönyv egy évig érvényes.

A házasság hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.

Kivel nem lehet házasságot kötni?

Egyenes-ági rokonnal, testvérekkel, testvérek egyenesági, vér szerinti leszármazóival, a volt házastárs egyenesági rokonával, valamint örökbe fogadó az örökbe fogadottal.

Hol házasodhatunk?

Magyarország bármely házasságkötő termében. Mindenképpen célszerű tájékozódni az adott házasságkötő terem befogadóképességéről, és a várható költségekről, a Polgármesteri Hivatalok ugyanis maguk határozzák meg a szolgáltatások árait.

Házasságkötés külső helyszínen

A településen külső helyszínen házasságot kötni csak a jegyző előzetes engedélyével lehet. Dunaharasztin engedélyezett külső helyszínek: Laffert Kúria, József Attila Művelődési Ház, Dunaharaszti Rendezvényház. Szabadtérre tervezett esküvőnél rossz idő esetére a házasságkötés lebonyolítására alkalmas helyiséget is meg kell jelölni a feleknek.

Külföldi állampolgár házasságkötése

Külföldi állampolgár a házasságkötési szándékát – az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető) előtt tett, hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is megteheti.

Személyes nyilatkozatot kell tennie, hogy hazája törvényei értelmében házasságot köthet. A személyes nyilatkozat megtételére a házassági szándékbejelentéskor van lehetőség.

Felmentés tanúsítvány beszerzése alól

A külföldi fél állampolgárságát útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolhatja.

Azonos állampolgárságú – nem magyar – házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek.

A házasságkötés során a házasuló anyanyelvét használhatja. Amennyiben a házasulók, tanúik vagy az anyakönyvvezető közül egy vagy több személy nem beszéli a többiek által beszélt nyelvet, tolmácsot kell alkalmazni. Tolmácsról a házasulandó feleknek kell gondoskodni. Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.

Magyar állampolgár házasságkötése külföldön

Magyarországon 2013. március 1-jétől nem kerül kiállításra házassági tanúsítvány. Arról, hogy egy külföldi házasságkötéshez milyen okiratokat kérnek, milyen fordítást fogadnak el, milyen felülhitelesítést igényelnek, a tervezett házasságkötés helye szerint illetékes külföldi anyakönyvvezető (más szerv) tud felvilágosítást adni.

Nőtlen/hajadon családi állapot igazolására a házasuló a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából kérhető bármelyik Kormányhivatalnál/járási hivatalnál. Amennyiben a külföldi anyakönyvvezető tanúsítványt kér, az illetékes magyar konzuli tisztviselő igazolást ad ki arról, hogy Magyarország nem állít ki tanúsítványt.

Házassági tanú

Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy, aki érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal rendelkezik. Külföldi állampolgárságú tanú esetén útlevélre, és amennyiben nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség.

Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.

A tanú felkéréséről és a házasságkötésen való megjelenéséről a házasulók gondoskodnak.

4. Haláleset anyakönyvezése

A haláleset anyakönyvezése a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban történik meg. A halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.

Szükséges iratok:

- halott-vizsgálati bizonyítvány (amennyiben azt a háziorvos állítja ki, hamvasztás esetén a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u.1. (korábban: ÁNTSZ) hozzájárulása is szükséges hozzá)

- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata (vagy papír alapon, vagy felrögzíttetve az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe)

- az elhunyt házassági anyakönyvi (vagy papír alapon, vagy felrögzíttetve az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe, 2014.07.01. után kötött házasságoknál nem szükséges)

- elvált elhunytnak a válásról szóló jogerős bírósági végzés vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (2014.07.01. után történt válás esetén nem szükséges)

- özvegy családi állapotú elhunytnak a házastárs halotti anyakönyvi kivonata (2014.07.01. után történt haláleset esetén nem szükséges)

- az elhunyt személyi igazolványa, lakcímigazolványa, vezetői engedélye, útlevele, tartózkodási engedélye

Anyakönyvezésre a felsorolt iratokat az elhunyt hozzátartozója, vagy a hozzátartozó által megbízott temetkezési ügyintéző viheti be az Anyakönyvi Hivatalba, a bejelentésről jegyzőkönyv készül.

5. Anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke, egyéb eljárási illetékek

Az Elektronikus Anyakönyvben bejegyzett adatokról az ország bármely anyakönyvi hivatalában kérhető kivonat kiállítása.

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása (születési, házassági, haláleseti) 2017. március 16-tól illetékmentes. Továbbra is illetéket kell fizetni azonban a névváltozással kapcsolatos ügyekben.

6. Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, elhalálozásának, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hazai anyakönyvezése a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1./2.( 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.) hatáskörébe tartozik. A hazai anyakönyvezést bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön a magyar külképviseleti hatóságnál lehet kérni.

Az anyakönyvezéshez az eredeti idegen nyelvű okiratot és annak hiteles magyar fordítását (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest, VI. Bajza u. 52.) kell csatolni. (A benyújtott iratokról célszerű hiteles másolatot készíttetni, mivel a benyújtott eredeti okiratokat az anyakönyvi irattárból nem lehet visszaadni!)

Hazai anyakönyvezés kérésekor minden esetben igazolni kell a magyar állampolgárságot, mely történhet

- érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal

- érvényes magyar útlevéllel

- állampolgársági bizonyítvánnyal

Születés hazai anyakönyvezése

A születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:

- jegyzőkönyv

- szülők magyar állampolgárságának igazolása

- külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással

- szülők házassági anyakönyvi kivonata vagy annak másolata

- a szülők személyi azonosítója

- az anya leánykori családi neve

- a gyermek származási helye

- házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

A jegyzőkönyv valamennyi adatának a gyermek születésének időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Házasság hazai anyakönyvezése

A házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:

- jegyzőkönyv

- mindkét fél állampolgárságának igazolása (személyi ig., útlevél fénymásolata)

- a külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással

- házasságkötés előtti családi állapot

- magyar állampolgár(ok) születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata

- házasság előtti elvált illetőleg özvegy családi állapot okirattal történő igazolása (jogerős bírósági ítélet vagy elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

- személyi azonosító

- a házastársak apjának családi és utóneve, anyja leánykori családi és utóneve

- feleség személyes nyilatkozata a házasságkötés utáni nevére vonatkozóan abban az esetben, ha a külföldi okirat nem tartalmazza ezt az adatot

- mindkét fél által aláírt nyilatkozat a születendő gyermek családi nevére vonatkozóan, ha a házastársak nem viselnek közös házassági nevet

A jegyzőkönyv valamennyi adatának a házasságkötés időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Haláleset hazai anyakönyvezése

Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:

- jegyzőkönyv

- az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása

- külföldi halotti anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással

- születési anyakönyvi kivonat vagy annak másolata

- házassági anyakönyvi kivonat/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonat vagy annak másolata

- az elhunyt illetőleg házastársának személyi azonosítója

- az elhunyt anyjának leánykori neve

A jegyzőkönyv valamennyi adatának a haláleset időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

7. Névviselés, névhasználat

A magyar állampolgárok családi és utónevet viselnek. Az utónév legfeljebb két tagú lehet. Mindenki azt a nevet viseli, ami születése illetőleg házasságkötése révén megilleti, ettől eltérni csak az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter (eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya, Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 53-55.) engedélyével lehet. A névváltoztatási kérelem bármely Anyakönyvi Hivatalban benyújtható.

Külföldi állampolgárok, hontalanok névviselésével kapcsolatban állampolgárságuk illetőleg származási helyük joga az irányadó.

A név megváltoztatása névmódosítás illetőleg névváltoztatás útján történhet.

Névmódosítás

Anyakönyvvezetői hatáskörben:

Házassági név bármelyik anyakönyvi hivatalban kérelmezhető. Amennyiben a feleség vagy a férj visszaveszi születési nevét, és a házasság fennáll, mindkettőjük közös megállapodása is szükséges a születendő gyermekek családi nevére vonatkozóan.

Névváltoztatás

Családi és utónevek változtatása kérelemre az anyakönyvi szerv engedélyével történhet.

A névváltoztatási kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható (nemcsak lakóhely szerint). Az anyakönyvvezető az előtte személyesen megjelent ügyfél azonosítása után elektronikusan veszi fel a névváltoztatási kérelmet. Az eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya, Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 53-55.) részére.

A névváltoztatási kérelem illetéke 10.000.- Ft, az eljárás ügyintézési határideje 45 nap. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. A névváltozás a kiskorúakra is kiterjed. A névváltozás a nagykorúakra csak akkor terjed ki, ha azt kérik.

Névváltoztatási okirat másolat illetéke 1.000,- Ft, másolat a BFKH Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálytól kérhető.

8. honosítás, visszahonosítás, állampolgárság

2013. március 1-jétől az állampolgársági kérelmeket a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai vették át. (Szigetszentmiklós Járási Hivatal, 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.)

9. Hatósági bizonyítvány kiadása

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.