2024. február 29.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Desztilláló berendezések bevallása

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Pátkainé Polányi Ágnes | csoportvezető
Végh Tamásné | ügyintéző

TÁJÉKOZTATÓ – PÁLINKAFŐZÉS


A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével módosultak.

Változások a fogalom meghatározásokban:

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló-berendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

Adófizetés változása: párlat adójegy bevezetése

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult.

Az önkormányzatnál regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságától.

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt.  Igazolja 1 liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is.

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 db 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegyet lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni. Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz, és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztilláló-berendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot.

Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztilláló-berendezését az önkormányzati adóhatóságnál, annak nem kell azt megismételnie.

A párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok nyilvántartást vezetnek és az átadott-átvett adójegy mennyiségéről haladéktalanul értesítik a desztilláló-berendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése:

A magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztilláló-berendezés bejelentése, vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi a párlat előállítását, vagy a desztilláló-berendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.

Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatja.

2016. év előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok:

Felhívjuk a tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kellett adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1000 Ft) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnak, az e célra rendszeresített önkormányzati számlára.