2024. május 19.

Igazgatási Iroda Szociális ügyek

Rendkívüli települési támogatás

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Kindertné Döme Orsolya | szociális ügyintéző
Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás adható.
Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
Rendkívüli települési támogatás állapítható meg különösen élelmiszer, tankönyv, gyógyszer, tüzelő vásárlására, közüzemi díjak, temetési költségek kifizetésére, gyermekintézmények térítési díjához való hozzájárulás céljából. A kérelmező a segélyezési ok valódiságát igazolni köteles, a megállapító által előírt módon.
Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 350%-át, egyedülálló esetében a 400%-át.
A rendkívüli települési támogatás összege esetenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
A Bizottság a rendkívüli települési támogatást természetbeni juttatás (például élelmiszer) formájában is nyújthatja.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak is, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
Temetési költségekre rendkívüli települési támogatásaz elhalálozást követő 6 hónapon belül igényelhető. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségét igazoló eredeti számlát.
Rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha háztartásában

az együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,
egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.
A temetési költségekre fordítható rendkívüli települési támogatásösszege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de elérheti annak akár teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

Az ügyintézéshez szükséges a 4/2015. sz. helyi rendelet 1. sz. függelékének kitöltése (jövedelem- és vagyonnyilatkozat+kérelem)