2024. február 29.

Haraszti ragaszkodik rendőreihez

2016. május 31. kedd

Címkék: testületi ülés
A rendőrkapitány meg a döntéséhez. Komoly vita alakult ki a rendőrség ügyeiről. Kiírták a közbeszerzéseket a sportcsarnokra és az étkeztetésre. Támogatják a Bárka alapítványt. A Városházáról jelentjük.

A testületi ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:

1.    A május 24-i felhőszakadás alkalmával Városunkban 60-70 mm csapadék hullott le 2-3 óra alatt, szemléltetésként ez az éves átlagos mennyiség több, mint 10 %-a!
A vízelvezető rendszer ennek ellenére jól működött, csak néhány helyen okozott problémát a hirtelen lezúdult víztömeg:
A Kossuth Lajos utca Mindszenty utca és Jendrassyk utca közötti szakaszán a Jendrassyk utcai zárt csapadékcsatorna visszaduzzasztása miatt a burkolt árkok megteltek, helyenként kiöntöttek, ezért innen szippantó autóval szállíttattuk el a vizet. Bebizonyosodott, hogy ennek a kb. 80 éve kiépült csapadékcsatornának az ütemezett rekonstrukciója egy olyan feladat, melyet jövőre el kell végeznünk.
MÁV aluljáróban összegyűlt víz rövid időn belül elfolyt, - köszönhetően az eddig végrehajtott rekonstrukcióknak - addig a forgalomterelést a Polgárőrség megoldotta.
Határ út – Kócsag utcai kereszteződésnél jelentkező, szintén visszaduzzasztásból eredő, a kertekbe befolyó víz probléma egy átemelő akna létesítésével (idei évi költségvetésben szerepel a beruházás költsége) megoldható.
Az A-3-as belvízcsatorna külterületi szakaszán a nagyteljesítményű vízszivattyút is beüzemeltük, mely hozzájárult a villámárvíz biztonságos levonulásához.
2.    Sikeres volt a védőnői szolgálat által megszervezett Egészségnap május 20-án.
3.    Fő út 35. alatti gyermekorvosi rendelő új részének felújítása megtörtént. Bútorok leszállításra kerültek. A hátsó rész bontása megtörtént, a parkoló és az oldal kerítés építése folyamatban van.
4.    A Bölcsőde pályázati anyagát elkészítettük beadásra.
5.    A Mentési Pont épületébe beköttettük az internetet és a telefont. Kapcsolási száma: 24/655 443.
6.    Piactér aszfaltozási, csapadékvíz elvezetés kiépítési munkái elkészültek. Befejeződött az Erzsébet utca Arany János u.-Móra Ferenc u. szakaszának útépítése.
7.    Duna utca, Duna köz ivóvíz rekonstrukciója folyamatban van, egyidejűleg az útépítési munkák a héten megkezdődnek.
8.    A város területeinek gyommentesítése érdekében megkezdtük a gyomos területek feltérképezését és az érintett lakosok felszólítását.
9.    Sikeresen lezajlott a lakossági veszélyes-hulladék gyűjtési akció.
10.    A Dunaharaszti Város Önkormányzata könyvvizsgálatával megbízott Béta-Audit Kft. megbízatása 2016. május 31-én lejár. A szolgáltatás színvonalával elégedettek vagyunk. A szerződést 89.700,- Ft + ÁFA/hó áron a 2016. év könyvvizsgálatára vonatkozóan, a 2016. évről készített éves beszámolót elfogadó képviselő-testületi ülés időpontjáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig meghosszabbítjuk.
11.    A 2016. június 27-ére tervezett testületi ülés 2016. július 4-én, hétfőn lesz megtartva.

Ezt követően sürgősségi előterjesztéseket tárgyalt meg a képviselő-testület. Döntöttek arról, hogy az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában foglaltaknak megfelelően térítésmentesen átveszik a KEOP 2.2.1/2F-09-2010-0002  azonosító számú „A Ráckevei (Soroksári) – Duna ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésű projekt során keletkezett szennyvízelvezető rendszer vagyonelemeit 196 169 848,- Ft nettó értéken. Pethő Zoltán jegyző javaslatára ezt azonban feltételhez kötötték. A társulást Taksony önkormányzata fogta össze, és – ígéretük ellenére – még nem küldték meg a 150 db. átemelő szivattyú fellelhetőségét és leltári számát. Ezek nélkül nem lehet a rendszert felelősen működtetni. Az üzemeltetés egyébként a városunkban a víziközmű-szolgáltatást ellátó ÉDV Zrt. feladata lesz.
A képviselők úgy döntöttek, hogy az alapítványok támogatására rendelkezésre álló 500.000.- forintot az idei évben a Bárka Alapítványnak juttatják. Hajdú Zsolt hozzászólásában megköszönte a jegyző támogatását, amit az Alapítvány működéséhez nyújtott. Megszavazták a közbeszerzési kiírást a sportcsarnok generál-kivitelezési munkáira, majd rátértek a DHRV Kft. beszámolójának megtárgyalására. Knapp Tibor felvetésére, hogy a nem működő társaság mire költött el 8 millió forintot, Bíró Vencel ügyvezető igazgató elmondta, hogy ez az ő bére és annak járulékai lenne, de ez nem lett kifizetve, így valós költés nem történt. Amúgy minden munkát egy személyben végez, a cégnek már nincsenek alkalmazottai. Knapp Tibor ezután azt kérdezte, hogy mi lesz a cég sorsa, hiszen 6 éve nem működik, miközben komoly eszközállománya van, ami folyamatosan veszít az értékéből. Az ügyvezető elmondta, hogy bevételek csak az eszközök és az ingatlan bérbeadásából vannak, miközben az eszközök valóban vesztenek értékükből, ezt a veszteséget a bérbeadás bevétele kompenzálja. Megemlítette, hogy a Fővárosi Vízművekkel folytatott per azzal zárult, hogy a Vízművek a tartozásokat engedményezte az ÉDV Zrt.-nek. A társaság sorsát illetően a végelszámolást tartaná a legjobb megoldásnak, erről a taggyűlésnek kéne döntenie.
A testület eredményt hirdetett az önkormányzat intézményeinek takarítására kiírt közbeszerzési eljárásban. A győztes a TOP Cleaning Kft. lett, nettó 5.880.000.- forintos ajánlatával. A képviselők módosítottak egyes helyi rendeleteket, majd döntöttek arról, hogy közbeszerzést írnak ki a városi szintű gyermekétkeztetés ellátására, 3 évre. Ezután a KLIK javaslatait elfogadva támogatták a dunaharaszti oktatási intézmények feladatcsökkenését a halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladatra vonatkozóan; a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola esetében a feladatbővülést a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladat autizmus spektrumzavar feladatra vonatkozóan, azzal a kikötéssel, hogy feltétlenül szükségesnek tartják a feladat ellátásához a főállású státusz biztosítását; valamint a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola maximális létszám-növekedését 550 főről 590 főre. Hajdú Zsolt jelezte, hogy a szakbizottság támogatta az előterjesztést. Döntést hoztak a Napsugár utca rendezése ügyében, és határoztak arról, hogy útépítési- és parkoló-építési beruházás miatt 2016. december 31-ével felmondják a temető melletti virágüzlet terület-használati szerződését. Elfogadták a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi beszámolóit, majd ugyanígy megszavazták a DV Kft., a Multi-Dh. Kft. és az ÉDV Zrt. beszámolóit is.
Ezután következett egy olyan napirendi pont, amely már sok vitát és indulatot váltott ki a városban. A közelmúltban úgy döntött a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője, hogy Dunaharasztiból két körzeti megbízottat Magyar Tamásnét és Kopátsy Ferencetátvezényel Szigetszentmiklósra, és helyükbe onnan küld át két embert. Ezt megütközve fogadta a város vezetése és megdöbbent a közvélemény is, olyannyira, hogy a két, közismert és széles körben elfogadott rendőr „megmentéséért” aláírásgyűjtés indult. Az íveket 1600-an írták alá, Fényes István képviselő ezeket magával hozta és be is mutatta az ülésen. Knapp Tibor nehezményezte, hogy a kapitány előbb megvárta, hogy a testület (az előző ülésén) elfogadja a rendőrség beszámolóját, és ezután lépett, meglepetésszerűen. Kíváncsi volt a döntés okára, akárcsak Horváth Jenő, aki felidézte, hogy Magyar Tamásnét 2011-ben kitüntette az önkormányzat, és a rendőrség berkeiben is felterjesztették őket kitüntetésre, elismerve kiváló munkájukat. Mindenki ismeri őket, bizalommal fordulnak hozzájuk az emberek, ezt emelte ki Kerekes Gabriella is, megemlítve még a bűnmegelőzési programokat, amiket a gyermekek és az idősek körében végeznek el. Ő is, és Gerber Ferenc is megjegyezte, hogy sokkal nagyobb a haraszti őrs területe (Taksonnyal együtt), mint Soroksár, ahol mégis háromszor annyi a rendőr, mint nálunk. Fényes István feltette a kérdést, hogy igaz-e, hogy előfordul, hogy nincs járőr a városban, és összefügg-e ez a létszámhiánnyal?
Csipler Norbert kapitány válaszában elmondta, hogy mindkét rendőr példaértékű munkát végzett, de ő mégis úgy döntött, hogy átvezényeli őket. A szakmai kérdésekbe nem akar belemenni, szép ez a ragaszkodás, mondta, de megérett az idő a változtatásra. Ez a folyamat visszafordíthatatlan, ő azért jött most, hogy a másik két kolléga idehelyezéséhez kérje a testület hozzájárulását. Ők is bírnak haraszti kötődéssel, a kvalitásaik is megfelelőek. A haraszti őrs állományi létszáma 28+1 fő, ebből ténylegesen 18+1 fő tartózkodik itt. A bűnmegelőzési programot folytatja egy ezzel megbízott kolléganő. Dezinformációnak nevezte azt, hogy előfordul, hogy nincs itt járőr. Működik a túlmunkaprogram is, ehhez mindig megköszöni az önkormányzat segítségét. A létszámhiány ténykérdés, az összes őrsön így van ez, a központi létszám-gazdálkodástól várhatjuk a megoldást.
Fényes István felvetette, hogy az egyik új munkatárs iskolába jár, kérdés, utána itt marad-e? Az őrs két rendőrautójára (az egyiket az önkormányzat vette) van-e elég rendőr? Kerekes Gabriella jelezte, hogy korábban évekig nem fogadta el a rendőrségi beszámolókat, mert mindig azt mondták, hogy majd nő a létszám, de ebből semmi sem lett. Nincs meg a szükséges biztonságérzet a városban. Az új rendőrök nem rendelkeznek helyismerettel, akiknek ez megvan, azokat elviszik innen. Kardinális kérdés a kábítószer-probléma, vagy az idősek becsapása, a trükkös csalások.
A kapitány szerint van előrelépés ezeken a területeken is, az autókra van elég ember, sokan tanulnak az állományból, hogy mi lesz a diploma után, majd meglátjuk. A helyismeretet meg lehet szerezni.
Pethő Zoltán kérte, hogy az új rendőrök jöjjenek be végre egyeztetni a feladatokról, a túlszolgálatról. Ő is jelezte, hogy előfordult, hogy nem jött ki a járőr, amikor hívták, és tényleg évek óta halljuk, hogy több lesz a rendőr, de nem lett több. Ezzel a létszámmal nem lehet a feladatot ellátni. A kapitány elmondta, hogy ezen dolgozik folyamatosan, miközben a kollégák erőn felül teljesítenek. Ha megtörténik a kinevezésük, az új kollégák felkeresik a jegyzőt.
Dr. Szalay László polgármester a vitát összefoglalva megerősítette, hogy a kedélyek felbolydultak a városban. Jó, hogy ketten jönnek, de nem jó, hogy ketten mennek. A város érdekeivel nincs összhangban ez a személyi döntés.
A képviselők végül három határozatot hoztak meg: az önkormányzat által vásárolt gépkocsit újabb egy évre rendelkezésre bocsátják; hozzájárulnak a két új rendőr kinevezéséhez; nem járulnak hozzá rendőreink elvezényléséhez. A polgármester elmondta: tudják, hogy jogi következménye ez utóbbi döntésnek nincs, de szükségesnek tartották kifejezni ellenvéleményüket.
Csipler Norbert kapitány megköszönte a támogató döntéseket, egyben javasolta, hogy az önkormányzat adjon kitüntetést a két átvezényelt rendőrnek.
Napirend után Horváth Jenő kérte Módis Viktort, a Multi-Dh. Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy miért nem kapnak a lakosok számlát a szemétszállításról? Az ügyvezető elmondta, hogy 2016. április 1-től az egész országban egy állami holding vette át a számlázás feladatát, ők még nem állnak készen, az önkormányzat cége pedig már nem számlázhat. A bevételünk 100%-a oda folyik be, kérdés, mit kapunk mi ebből majd vissza, mert a feladatot továbbra is mi látjuk el. Előbb-utóbb likviditási problémáink lesznek. A polgármester hozzátette, hogy az önkormányzat nem segíthet már a cégnek pénzzel, ezt a törvény kizárja. A hatáskör már az állami holdingé.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás