2024. április 17.
Vállalkozók, cégek figyelmébe!

Minden, amit a helyi adókról 2010-ben tudni kell - az adócsoport tájékoztatója

2009. december 30. szerda

2010-ben jelentős változások lesznek jónéhány helyi adó vonatkozásában, ezekről az alábbiakban részletes összefoglalót olvashatnak:

Adócsoport tájékoztatója –
jogszabályváltozások


Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az Országgyűlés 2009. június 29-én elfogadta és 2009. július 8-án kihirdetésre került a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításról szóló 2009. évi LXXVII. számú törvény, mely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt több ponton módosította.

I. Helyi iparűzési adó

2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően az állami adóhatóság (APEH) gyakorolja.

A módosítás alapján a helyi iparűzési adóval összefüggő eljárások rendje a következő: 

-    Az állami adóhatóság 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja.
-    A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő adókötelezettségeket az adózók az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.
-    Az előzőekben foglaltaktól eltérően a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni a 2009-ben kiadott fizetési meghagyások alapján. Az állami adóhatóság a 2010. évi helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi.
-    A tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntető adózók a helyi iparűzési adóval összefüggő adókötelezettségeiket az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az önkormányzati adóhatóságok végzik az ezzel összefüggő adóztatási feladatokat. A tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben az állami adóhatóság jár el.
-    A helyi iparűzési adó vonatkozásában a 2010. január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakokat érintő, az adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül.

A 2009. évi bevallás benyújtásának határideje 2010. május 31. Kérjük, hogy a határidőt betartani szíveskedjenek, mert a késedelmesen benyújtott bevallások után mulasztási bírságot vagyunk kénytelenek előírni.
Itt hívjuk fel az adózók és a könyvelők figyelmét, hogy a 2009. évről szóló iparűzési adó bevallásban a 2010. szeptemberi esedékességű adóelőlegről is nyilatkozni kell. Mivel ez az adat az APEH részére átadandó nyilvántartás alapját képezi, ezért hiányos bevallást elfogadni és feldolgozni nem áll módunkban.
II. Gépjárműadó
 
A gépjárműadó tekintetében 2010. január 1-jétől mértékemelés történik, így 2010. február 28-ig minden gépjármű tekintetében (ide nem értve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontatót, tehergépjárműt, autóbuszt) új határozattal értesítjük az adózókat a fizetési kötelezettség teljesítésének határidejéről és összegéről.
Az eddigi mentességek mellett új mentesség lépett be gépjárműadóban: mentes az adó alól a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi.

A gépjárműadóról szóló törvény hatályos szabályozása szerint a személygépkocsik esetén az adó mértéke 2007. óta, tehergépjárművek esetén 2004. óta változatlan. Ezért a törvény értelmében mindkét járműkörben 15%-kal emelkednek az adótételek. Ez az adótétel-növekedés a személygépkocsik esetén az időközben bekövetkező fogyasztói árszínvonal-változással közel azonos, tehergépjárművek esetén pedig az infláció fele.

Fentiek alapján:

az adó mértéke személygépkocsik esetében az adóalap után a gépjármű

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke tehergépjárművek, pótkocsik és autóbuszok esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adózó kötelessége a megfelelő dokumentumok benyújtása. 
Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi: az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

III. Építmény utáni idegenforgalmi adó:

Dunaharaszti Város Képviselő-testületének 2009. december 21-i döntése alapján 2010. január 1-jétől a város illetékességi területén megszűnik az üdülők építmény utáni idegenforgalmi adóval történő adóztatása. Az ezzel érintett üdülőingatlanok adóztatása a módosítás által magánszemélyek kommunális adója alá kerül. Ezúton is kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy az adócsoport által eljuttatott nyomtatványokat pontosan kitöltve és aláírással ellátva postafordultával visszaküldeni szíveskedjenek a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal címére (2330 Dunaharaszti Fő út 152.) A nyomtatvány a www.dunaharaszti.hu honlapról letölthető.
 
IV. Elektronikus ügyintézés:

Az adóügyekben használható nyomtatványok a www.dunaharaszti.hu honlapról tölthetők le. Az APEH-nál alkalmazott módszerhez hasonlóan ellenőrző program segíti a nyomtatványok hibátlan kitöltését. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mivel nyomtatványt csak külön – személyes, telefonos vagy írásbeli – kérésre küldünk.

2010. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra nyílik lehetőség a Polgármesteri Hivatalnál a www.dunaharaszti.hu honlapon elérhető általános kérelem nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével. A honlapon súgó segíti az ügyfeleket a nyomtatvány pontos kitöltése érdekében. A nyomtatvány használata ügyfélkapus regisztrációhoz kötött, ezért javasolt a regisztrációval még nem rendelkező ügyfeleknek az Okmányirodát regisztráció céljából felkeresni. Ez a lehetőség megkönnyíti mind az ügyfelek, mind a hivatal ügyintézőinek munkáját, és felgyorsítja az ügyintézési határidőt.


V. Hátralékosok felszólítása

Ezúton hívjuk fel a lakosság és a vállalkozások figyelmét arra, hogy az adóhátralékok behajtása folyamatos. 2009. évben 2 alkalommal, februárban és augusztusban mindenki számára postázásra került az adóértesítő, csekkel együtt. Kérjük, hogy akinek elmaradt kötelezettsége van, az minél előbb teljesíteni szíveskedjék, mert a tartozásokat az adózás rendjéről szóló törvény alapján munkabérletiltással, inkasszóval, nyugdíjletiltással, illetve önálló bírósági végrehajtó útján hajtjuk be. Ez utóbbi esetében az adózónak a végrehajtási költséget is meg kell fizetnie.

VI. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot,

hogy fizetési nehézség esetén méltányossági kérelemmel élhet, mely kérelem illetékköteles. Az illeték összege 2.200.-Ft, melyet csekken vagy banki elektronikus úton a Dunaharaszti Önkormányzat államigazgatási eljárási illeték számlájára (11742180-15393173-03470000) kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.


Dunaharaszti, 2009. december             
       
    Adócsoport
 

Twitter megosztás Google+ megosztás