2024. június 18.
Döntöttek a civil szervezetek támogatásáról

Megválasztotta a dunaharaszti óvodák vezetőit a képviselő-testület

2013. április 29. hétfő

A képviselők áprilisi rendes ülésükön elfogadták a zárszámadást, fontos közbeszerzési eljárásokban döntöttek, elosztották a civil szervezetek támogatására szánt keretet.

Dr. Szalay László polgármester beszámolója után a képviselő-testület a 2012. év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet vitatta meg. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bevételek 106%-osan, a kiadások 101%-os szinten realizálódtak. A pénzmaradványból az idei évben lehetővé válik a tervezettnél kettővel több utca megépítése, így elkészülhet a Tompa utca és a Paál László utca első szakasza is. A bizottság egyhangú igennel támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Pethő Zoltán jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy egymást követik a kormányhivatali ellenőrzések a polgármesteri hivatalban és az intézményeknél, az utóbbiaknál az ÁNTSZ feltárt néhány hiányosságot, így ezeknek a kijavítására szükséges elkülöníteni azt az összeget (3.9 millió forint), ami egyébként a pénzmaradványból az általános tartalékba kerülne. Jelezte ugyanakkor, hogy a játszótereket nemcsak az időjárás rongálja, hanem felelőtlen emberek is, a különböző elemek hatása a Sportjátszótéren is megfigyelhető, amiben nagy kárt tett az időjárás, és az azt engedély nélkül, zárt időszakban használók is. A testület végül egyhangúlag támogatta a zárszámadási rendelet megalkotását.
A képviselők ezt követően közbeszerzési eljárásokban hirdettek eredményt. Knapp Tibor felvetette, hogy vannak cégek, akik rendszeresen rossz (érvénytelen) pályázatokat írnak és adnak be. Ez vagy véletlen, vagy szándékos lehet, és hogy ne legyenek ebből „fura gondolatok”, javasolta, hogy ne hívjuk meg azokat többet, akik nem képesek érvényes pályázatot beadni. Pethő Zoltán válaszában elmondta, hogy szinte hetente változik a közbeszerzési törvény és a végrehajtási rendeletek, nehéz a cégek dolga. Egymás pályázatát is megismerhetik, sokszor előfordul, hogy látva a másik anyagát, már nem adnak be például hiánypótlást. Nincsenek összefüggések; a hivatal munkatársai azt nézik, ki az, aki jó áron, jó minőségben dolgozik a városnak, és eddig mindig jól döntöttek. Sok ellenőrzés volt már itt, még az Állami Számvevőszék önkéntes vizsgálatára is jelentkeztünk, hogy még a korrupció gyanúja sem merülhessen fel. A polgármester hozzátette, hogy nem a pontozásos-súlyozásos rendszert követjük, ezzel is gátat vetünk a rossz döntéseknek. Karl József alpolgármester megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy a temetőnél parkoló épüljön a Paál László utca megépítésével egyidejűleg? Dr. Szalay László azt válaszolta erre, hogy ha lesz pénz, megcsináljuk. Pékó Zoltán a SchmidtGép Kft. felől érdeklődött, hogyan került ide egyáltalán, mert úgy tűnik, messziről jött. Pethő Zoltán elmondta, hogy a Közgép ajánlotta őket a figyelmünkbe, mert nekik már többször és jól dolgoztak alvállalkozóként. Knapp Tibornak egy, a bizottság ülésén felvetett kérdésére rámutatott, hogy a közút-karbantartás keretösszege nemhogy nem nőtt, hanem csökkent 2 millió forinttal az előző évihez képest.
A csapadékvíz-elvezetési munkálatokat a Hidrográd Kft. végezheti az idei évben, bruttó 88.3 millió forintért, a Homok, a Csengeri, a Csendes, a Havasi, a Kiss Ernő és Duna utcákat, valamint a Vásárhelyi közt a SchmidtGép Kft. építheti meg, bruttó 148 millió forintért, a közutak karbantartását szintén a Hidrográd Kft. végezheti el, bruttó 150 millió forint értékben.
A vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolással kapcsolatban egy ellenőrzés szabálytalanságokat tárt fel, így a testület felkérte a Baktay Ervin Gimnázium igazgatóját, hogy vizsgálja ki az eset körülményeit, egyben megszavazták 2.4 millió forint befizetési kötelezettség teljesítését.
A képviselők elfogadták a 2014. évre szóló költségvetési koncepciót, aminek lényeges elemeként – a polgármester elmondása szerint – 5%-kal kevesebb adóbevétellel számolnak. A Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést, amint a testület is. Ezt követően elfogadták a településképi véleményezéssel, illetve a személyes gondoskodás díjairól szóló rendeleteket, majd rátértek a Mese és a Hétszínvirág óvodák vezetőinek megválasztására. Hajdú Zsolt, a szakbizottság vezetője elmondta, hogy a törvény szerinti jelölési eljárás rendben lezajlott, a német nemzetiségi önkormányzat egyetértő nyilatkozata is rendelkezésre áll. A képviselők a Hétszínvirág Óvoda vezetőjévé Kenessey Beátát, a Mese Óvoda vezetőjévé Tóthné Szatmári Ágnest választották meg, öt év időtartamra. A jelölteket 11 képviselő támogatta, egy ellenszavazat született mindkettőjük ellenében.
A testület megtárgyalta és egy ellenszavazat mellett elfogadta az önszerveződő közösségek (civil szervezetek) támogatását célzó előterjesztést. Hajdú Zsolt, a tervezetet elkészítő bizottság elnöke örvendetesnek nevezte, hogy gazdag a civil élet a városban, a pályázó szervezetek köre is bővül. A bizottságban széles egyetértés alakult ki. A stabilan, hosszú ideje működő szervezeteket a bizottság kiemelten támogatta. 78 millió forint a bemutatott projektek összköltsége, amihez a szervezetek 32 millió forint támogatást igényeltek, a bizottság 14 milliót oszthatott szét köztük. A keretre 63 szervezet pályázott, olyan is előfordult, hogy valamely szervezet nem kapott támogatást, ennek az is oka lehet, hogy más forrásokat is igénybe vesznek működésükhöz, így nem feltétlenül hiányzik nekik az önkormányzati juttatás. Dr. Szalay László szerint büszkének kell lennünk, hogy a város ennyit tud áldozni erre a célra. Mannheim Lénárd egyet nem értésének adott hangot, példaként hozva fel, hogy az egyik nyugdíjas szervezet 550, a másik 200 ezer forintot kapott. Kücsön Sándor nem értett vele egyet, szerinte az előterjesztés jó, Hajdú Zsolt pedig emlékeztetett, hogy az Alsófalusi Nyugdíjasklub – aminek Mannheim Lénárd védelmére kelt – a költségvetésből külön soron is részesül támogatásban, bérleti díj kifizetése címén. A testület végül Mannheim Lénárd ellenszavazata mellett elfogadta az előterjesztést.
A képviselők elfogadták az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkájáról szóló átfogó értékelést, ahol Bereczki Péter, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy létszámot kellene növelni a családsegítő szolgálatnál, mert egyre több a munka, sok a rászoruló család. Elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház szervezeti és működési szabályzatát. Fényes István jelezte, hogy az általa vezetett városfejlesztési bizottság azt javasolja, hogy a könyvtárban ütemezzék úgy a szabadságolás rendjét, hogy nyáron ne kelljen bezárniuk. A polgármester jelezte, hogy megnézik, miként lehetséges ez, egyben közölte, hogy a Knapp Tibor javaslatára elkészült könyvszekrény használható immár. Végezetül meghívott mindenkit az önkormányzat által szervezett majálisra, a Sport-szigetre.


A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.
 

Twitter megosztás Google+ megosztás