2024. június 18.
Egy újabb állomás az örökkévalóság felé: Dunaharaszti

Petőfi forever

2013. február 27. szerda

2013. március 15-én Dunaharaszti Város közönsége szobrot állít a ligeti városrész egyik névadójának. De mit tudunk arról a magyar költőről, akiről a legtöbbet tanultunk az iskolában? Tudjuk-e például, hogy vált Petrovicsból Petőfivé?

A pápai tanuló, Petrovics Sándor 1842 májusában a következő levelet intézte Bajza Józsefhez, néhány vers kíséretében:


Tekintetes Szerkesztő Ur!

Ha csekély munkácskáim a megjelenésre érdemesek, kérem őket az Athenaeumban felvenni. Gyenge erőmet továbbra is ajánlva vagyok

            Tekintetes urnak alázatos szolgája
            Petrovics Sándor
            tanuló
            Pápán, maj. 5.1842


1842 júliusában még így írja alá Szeberényi Lajosnak írt levelét:

            Édes Lajos Barátom!

            …
            Irtam Pápán Júl. 7-n. 1842.

            igaz barátod
            (jelenleg) Petrovics Sándor tanuló,
            (hajdan) Rónai színész,
            (jövőben) Sió színész és literator.


1842. május 21-én az Athenaeumban leközölték A borozó című versét. Ez volt első megjelent alkotása – ekkor még Petrovics Sándor aláírással, de november 8-án ugyanitt a Hazámban című költemény alatt már Petőfi Sándorként írta le nevét.

Az eredeti, 1844-ben készült dagerrotípia lemez feljavítás előtti állapota az 1970-es évek végén.

Kecskemét mart. 5-n 1843.

Édes Barátom!…

Pápán vagy két napig Domanovszky barátunknál laktam, kitől a többek közt hallám, hogy… szerelmi bajaid vannak; s te, barátom, ezt eltitkolád előttem… de bocsánat, bocsánat, édes barátom, hogy ezt várni mertem tőled; hisz én még nem tettem magam érdemessé bizalmadra. – Amit utósó leveledben a szinészetről írsz, helyeslem, s követni fogom: studium, fáradatlan studium! – Irám, hogy lemondok a verselésről? „nem tudják, mit beszélnek” valami ilyféle van a szentírásban. – Tehát kitaláltad volna a „borozó” szerzőjét, ha Petrovics alatta nem volna is? No ugy remélem, még könnyebben kitalálád, ki az a Petőfi Sándor, ugyan az Athenaeumban. Karácsonykor Pesten valék, s megismerkedém személyesen Bajzával és Vörösmartyval. – Vörösmartynak szembetűntek verseim, s amint Bajzától hallám, ő a Petőfi név alatt valami régibb irót vélt rejtezni. Fél napot tölték a régtől tisztelt, szeretett 2 férfi körében. Boldog fél nap! Szinésztársaim is olvasták az Athenaeumban Petőfi verseit; de ők nem hiszik, hogy én vagyok az. Egyébiránt nem sokat törődöm velök, kik többnyire asini ad lyram. Tisztelj meg, szeretett barátom, nem sokára leveleddel, mit legforróbban várok. De minél előbb, hogy még itt érhessen Kecskeméten. A levél cime legyen: Petőfi Sándor szinésznek, Szabó József társaságánál Kecskeméten. És ezzel csókol

            hű barátod
            Petőfi Sándor.


Pápai vizsgái befejeztével Petőfi és Orlay először Jókait látogatták meg augusztus második felében Komáromban; innen három nap múlva gőzhajón Pestre, majd Dunavecsére utaztak Petőfi szüleihez, akik nagy örömmel fogadták a jó útra tért fiukat. Egy heti időzés után, a Dunán dereglyén megint Pestre tértek. Itt Petőfi egy ruhakereskedésben sárgagombos frakkot és fehér cilindert vett. Másnap egy paraszt fuvaros szekerén Mezőberénybe, Orlay szüleihez vették útjukat, hova Ceglédnek, Szarvasnak menve, több nap múlva érkeztek meg. Itt töltötték a nagy szünetet (szeptember és október elejét); ott Demény színtársulatában a Peleskei nótáriusban mint Baczur Gazsi fellépett és szavalt is. Október elején Debrecenbe is ellátogatott Orlayval; Csokonai sírját meglátogatta, elbúcsúzott barátjától és a Hortobágyon át, Tiszafürednek és Jászberénynek kerülve, Szabadszálláson át, gyalog hazatért Dunavecsére. Ezen útjának benyomása alatt írta a Hortobágyi kocsmárosné kezdetű első népdalát. Szülőhelyének ekkori viszontlátásakor írta a Hazámban című költeményt, melyet már Petőfi Sándor név alatt adott ki november 3-án az Athenaeum. Vörösmartynak feltűnt a költemény és azt hitte, hogy a Petőfi név alatt valamelyik idősebb író rejtőzik.

Forrás: Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése. Szerk.: Martinkó András

Twitter megosztás Google+ megosztás