Az üzemeltetés továbbra is az önkormányzat feladata marad

Az oktatási intézmények átadásáról tárgyalt a képviselő-testület

2012. december 15. szombat

Az állam nem ad pénzt a technikai dolgozók bérére, így az ő sorsukról az önkormányzat igyekszik gondoskodni. Az általános iskolákban megmaradnak a tagozatok. Dunaharaszti város az üzemeltetéssel járó feladatokat továbbra is vállalja.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester sürgősségi előterjesztésében arról számolt be, hogy csupán a Magyar Fejlesztési Bank indult el az óvodaépítéshez szükséges hitelfelvétel céljából kiírt közbeszerzési eljáráson. Valószínűsíthető, hogy ingatlanfedezetet kérnek majd, erre a célra az uszoda és sportközpont céljára kijelölt telek a legalkalmasabb. A testület támogatta az előterjesztést.
Ezután a köznevelési intézmények állam számára történő átadását tárgyalták a képviselők. 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik az alap- és középfokú iskolai oktatási, az alapfokú művészetoktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézmények fenntartása. Ez a közalkalmazotti jogviszonyban kinevezett pedagógusok, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. melléklete szerinti, pedagógiai munkát közvetlenül segítők (iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, könyvtáros, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, rendszergazda) munkáltatói jogainak gyakorlását, bér- és járulékfinanszírozását, a szakmai munka irányítását-ellenőrzését, illetve az intézmények új taneszközökkel való ellátást jelenti. Az intézmények ingó és ingatlan vagyona az Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába kerül át, de azok üzemeltetése, karbantartása, az oktatás-nevelés tárgyi feltételeinek és az ahhoz kapcsolódó személyi feltételeknek a biztosítása továbbra is az önkormányzat feladata marad. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő megállapodásba az önkormányzat kéri külön is belefoglalni, hogy a Hunyadi János Általános Iskolában a német nemzetiségi oktatásra és a judo alapú testnevelésre, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az emelt szintű matematika, illetve angoloktatásra, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában pedig az emelt szintű angol és németoktatásra, testnevelés-oktatásra és kifutó jelleggel a német nemzetiségi oktatásra továbbra is lehetőség nyílik (vita csak az utóbbi intézmény esetében volt). A Nevelési Tanácsadó létszámát megemelik, és a Polgármesteri Hivatal két köztisztviselője a Klebelsberg Központban folyatatja munkáját. Nekik vinniük kell magukkal a számítógépüket és az irodabútorukat is.
Hajdú Zsolt érzékeltette az átadás-átvétellel járó feladat nagyságát és megjegyezte, hogy az önkormányzatok fele nem vállalta a fenntartást. Dr. Szalay László szerint jó döntés a fenntartást vállalni, mert valamilyen befolyásunk így megmarad az oktatási intézmények felé.
Ezt követően az oktatási-nevelési intézmények számára biztosítandó előirányzatot tárgyalta meg a testület. A polgármester hangsúlyozta, hogy az intézményekben dolgozó 32 fős technikai személyzetet nem veszi át az állam. 9 fő a Humán Szolgáltatóhoz, 1 fő a művelődési házhoz kerül, 3 fő megy nyugdíjba, 1 gyesen van. 19 fő jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntetjük, közülük 15-en átkerülnek a takarítást végző céghez, kettőt máshol helyezünk el, és csupán két főtől kell közös megegyezéssel megválnunk. 32-ből tehát 30 fő sorsát megoldottuk. Az elbocsátandó két fő is felmentési pénzzel és végkielégítéssel távozik. Nem mi akartuk ezt, de alkalmazkodni kell az új helyzethez, ez most a kormányzat törekvése, csökkentik a közszféra létszámát, takarékoskodnak. Mindezek az átszervezések azért 20 milliójába kerültek az önkormányzatnak. A külön juttatásokat (étkezési jegy) a jövő hónapban is odaadjuk a dolgozóknak. Hajdú Zsolt szerint a középiskolának továbbra is szüksége lenne a portaszolgálatra, erre a kérdésre a későbbiekben vissza kell térni. Knapp Tibor örömét fejezte ki, hogy sikerült ennyi embert megmenteni, de a portásokra szerinte is szükség van. A gimnáziumban ki-be járnak az emberek, "múzeum" is van. Javaslatot tett a szükséges pénz előteremtésére: a DV Kft. könyvelése és könyvvizsgálata drága, olcsóbban is meg lehetne oldani, így szabadulna fel pénz. Kücsön Sándor erre reagálva arra emlékeztetett, hogy az Oktatási- és a Pénzügyi Bizottság ülésein alaposan áttárgyalták az előterjesztést, amit a Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatott. Az a látszat alakulhat ki, hogy az önkormányzat járt el kegyetlenül, miközben az egész átszervezésre az állam miatt került sor, mert nem tartott igényt 32 emberre. Közülük 30-nak rendeztük a sorsát. Ezt a munkát meg kéne köszönni inkább, és nem a DV Kft.-re visszamutogatni.
Pethő Zoltán jegyző hozzászólásában szintén arra emlékeztetett, hogy nem mi találtuk ki ezt az átalakítást. Nem kapunk pénzt ezeknek az embereknek a bérére, és a működésre sem kap már forrást az önkormányzat. Pozitív példaként említette Zsigmond Károlyt, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatóját, aki az ECDL-képzést piaci alapokra helyezve tartotta meg. A gimnázium igazgatója is kereshetett volna állást ezeknek a dolgozóknak, például az intézményben működő Sziltop magániskola kötelékében. A zeneiskola igazgatója is kérhetne több pénzt az ott tanuló, nem haraszti illetőségű diákoktól. Az autósiskola és a büfé is fizethetne több bérleti díjat, így együtt elő lehetne teremteni a portások bérét. Az önkormányzat meglépte, amit lehetett. Knapp Tiborhoz fordulva utalt arra, hogy folyton a költségek csökkentésére szólítják fel az önkormányzat vezetését, ezért meg is tettek mindent most is. Lépjenek most már az igazgatók. Knapp Tibor emlékeztetett, hogy dicsért is. A DV Kft.–nél nem az ügyvezető igazgatóval van gondja. Javaslatokat tett a portaszolgálat megmentésére, ennyi történt. Dr. Szalay László arról beszélt, hogy az általános iskolákban sincsenek portások. Az üzemeltetés problémáit meg fogjuk oldani, ahogy eddig is. Az átszervezést nem mi találtuk ki, amúgy 318 millió forint mínuszt jelent nekünk ez az egész, mert az állami elvonások után ennyi az „egyenleg”. A hosszas vita után egy tartózkodással fogadta el a testület az előterjesztést.
Ezt követően az intézmények alapító okiratait módosította a testület, majd döntöttek arról, hogy meghosszabbítják az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének rendelkezésre állását 2013. június 30-ig. A polgármester hangsúlyozta, hogy ezt még soha nem vettük igénybe, ez csupán biztonsági kérdés.
A képviselők ezt követően tértek rá az önkormányzati szolgáltatások díjait szabályozó rendelet megtárgyalására. A szemétszállítás 4,2 %-os emelésével kapcsolatban Knapp Tibor nehezményezte, hogy az előterjesztés szerint a díjemelés egy jelentős részéért a kormány a felelős. Dr. Szalay László jelezte, hogy ebbe a kérdésbe most nem kíván mélyebben belemenni, mert a hulladékszállítás a későbbiekben még téma lesz.
A testület döntött arról, hogy a KisDuna Tv-vel kötött műsorszolgáltatási szerződést 2014. december 31-ig meghosszabbítja. Knapp Tibor felvetette, hogy a televízió műsora lehetne politikailag kiegyensúlyozottabb, meghívhatnának ellenzéki képviselőket is. Hajdú Zsolt megkérdezte, hogy a tévé miért nem kér támogatást más önkormányzatoktól is, ha már ott is sugároz és velük is foglalkozik. Fülöp László, a televízió vezetője elmondta, hogy csupán dunaharaszti témákkal nem lehet kitölteni a műsort.
A 2013. évi költségvetés előkészítésének tárgyalásakor Kücsön Sándor megjegyezte, hogy ilyen nehéz dolgunk még nem volt, nagyok a változások, új a rendszer. Pethő Zoltán elmondta, hogy délelőtt egy államtitkári szintű tájékoztatón vettek részt, ahol annyit tudtak meg, hogy a központi költségvetés 40-66 fő közötti létszámot finanszíroz majd a polgármesteri hivatalban, az óvodai technikai dolgozókra viszont semmit sem adnak. Az a program, ami az önkormányzatok adósságának átvállalását célozza az állam által, Dunaharasztit a jövő évben biztosan nem érinti, később is csak maximum 40% lehet.
Mannheim Lénárd mezőgazdasági tanácsnok beszámolóját első körben nem fogadta el a testület, így azt majd újra be kell nyújtania.
Az ülés végén Dr. Szalay László polgármester jutalmazását vitatta meg a testület. Az előterjesztő Fényes István, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke írásban alaposan megindokolta a jutalom odaítélésére vonatkozó javaslatát. Dr. Szalay László elmondta, megtisztelőnek tartja a jutalmazást, és az összeg felét jótékony célra, a város által felállítandó Petőfi-szobor megvalósítására ajánlja fel. Knapp Tibor nem támogatta a jutalmazást, a DHRV Kft. „szétesését” a polgármester hibájának tartja. Hiba volt szerinte az irányítást átadni a kisebbségi tulajdonosnak, a felügyelő bizottság vezetőjének pedig nem volt megfelelő végzettsége. Dr. Szalay László erre reagálva emlékeztetett, hogy a nem kívánatos helyzetet az egyik tulajdonos halála és az azt követő, a hagyaték körül támadt viták okozták. A város ugyanakkor nem jött ki rosszul ebből, a még meglévő problémákat is meg fogja oldani, akkor majd egy vállveregetést elvár majd. A képviselő-testület 6 havi jutalmat szavazott meg a polgármesternek, ennek felét ő a szoborállítás javára ajánlotta fel, így azt az összeget nem is utalják át neki. A részére kfizetendő jutalom összege bruttó 1.637.400 forint. A polgármester ezt követően a közelgő ünnepre tekintettel jókívánságait fejezte ki a jelenlévők felé, majd bezárta az év utolsó testületi ülését.
                                                                                                                                           

Twitter megosztás Google+ megosztás